Regulamin

                                                                                        REGULAMIN
                                                                       sklepu internetowego 
www.lexdruk.pl 
                                                                           Obowiązuje od 01 stycznia 2023

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lexdruk.pl prowadzony jest przez Firmę Lexdruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą: adres i adres do doręczeń: ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, NIP 6423185659, REGON 243487577,
KRS 0000498871, adres poczty elektronicznej: biuro@lexdruk.pl, numer telefonu: 0048 536 298 870.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem paragrafu 13 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). 

§ 2 DEFINICJE: 
1. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/w drodze korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Towarów, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;
2. Cena - Cena Towaru powiększona o ewentualne koszty transportu (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy tytułem sprzedaży i dostarczenia Towaru do Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
2a. Cena Towaru – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie;
2b. Cena katalogowa – określona w złotych polskich i podana przez wydawcę lub producenta Towaru (np. na tylnej stronie okładki książki w postaci wydrukowanej ceny) jako rekomendowana kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem sprzedaży Towaru na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
2c. Najniższa cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, 
w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
6. Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;.
7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
8. Konto Klienta lub Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową Sprzedaży, pozwalająca na korzystanie przez Klienta
9. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
10. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;
11. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
12. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
14. Przedsprzedaż - Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Przedsprzedaży określony jest każdorazowo na karcie Towaru oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Przedsprzedaży, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
15. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.);.
16. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.lexdruk.pl
17. Sklep internetowy - platforma dostarczania Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę.
18. Sprzedawca/Usługodawca –  Firma Lexdruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą: adres siedziby: ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, NIP 6423185659, REGON 243487577, KRS 0000498871, adres poczty elektronicznej: biuro@lexdruk.pl, numer telefonu: 0048 536 298 870.
19. Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
20.Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
21.Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne albo multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze, teksty) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
22.Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, które są dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Treści Cyfrowej, dotyczy to również Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia. Z kolei, ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
23. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych – jest to umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
24. Umowa o Świadczenie Usług – jest to dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług drogą elektroniczną oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;
25. Umowa Sprzedaży – jest to umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny;
26. 
Usługa Cyfrowa – usługa dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, pozwalająca Klientowi na:
a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
27. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;
28. 
Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;
29. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

§ 3 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 536 298 870 oraz pod adresem e-mail: bok@lexdruk.pl. Opłata dla Klienta (w tym Konsumenta) za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (w tym Konsument).

§ 4 LICENCJA
1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu, udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące funkcjonalności (usługi) na rzecz Klientów:
    a. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
    b. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
    c. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
    d. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Zamówienia.
2. 
W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży oraz w odrębnym Regulaminie Świadczenia Usług drogą elektroniczną.
3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.
4. Klient zobowiązany jest również do:
    a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
   b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
     c. niepodejmowania działań takich jak:
     - rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   - podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
      - modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
       - nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
5. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.
6. Każda osoba korzystająca z Serwisu może oceniać Towary dostępne w Sklepie poprzez przyznawania tzw. „gwiazdek”, przy czym oceny te nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedawcę i mogą być nierzetelne, niepoparte zakupem, doświadczeniem itp. Natomiast każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Towarów dostępnych w Sklepie, czyli oceny Towarów w postaci opisowej. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Towaru została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie ten Towar na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Towaru dodawany jest komunikat „Zweryfikowana zakupem”.
7. 
W każdym przypadku, gdy przy recenzji lub ocenie Towaru nie występuje komunikat „Zweryfikowana zakupem” oznacza to, że recenzja lub ocena Towaru została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie Towaru na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja lub opinia takiej osoby dotycząca danego Towaru może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzająca w błąd Klientów.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
§ 6 ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta, jeśli Klient dokonuje zakupu Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej. Umowa Sprzedaży może być zawarta przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta, przy czym zakup Towaru bez rejestracji Konta nie jest możliwy w następujących przypadkach:
   a. Klient posiada już Konto przypisane do danego adresu e-mail,
   b. przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
    a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
    b. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto lub przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta (z wyłączeniem przypadków wskazanych w § 7 ust. 1 Regulaminu Sprzedaży, gdy taki zakup bez rejestracji Konta nie jest możliwy);
     c. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
   d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia: sposobu dostawy, sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży (w tym ew. kosztów dostawy Towaru) oraz sposobu płatności za wybrany/e Towar/y;
     e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
     f. Klient, który zakłada Konto lub przez Klienta, który dokonuje zakupu Towaru bez rejestracji Konta, uzupełnia wszystkie dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
    g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Potwierdzam zakup” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp. a także wskazuje na chęć otrzymania faktury;
    h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Potwierdzam zakup” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
    i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcie Zamówienia do systemu obsługującego Sklep) i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
    j. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Twoje zamówienie zostało przyjęte do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
3. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. 
5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „Przyjęte”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie / w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §10 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.
6. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §10 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.
7. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, która dostarczana jest pocztą elektroniczną na adres email podany przy danym Zamówieniu (lub będący Loginem, jeśli nie został podany inny adres e-mail podczas składania Zamówienia).
8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
   d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

§ 7 CENY I PROMOCJE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
2. Ceny Towarów na stronach Sklepu:
   a. zawierają wszelkie należne cła i podatki;
   b. nie zawierają kosztów dostawy (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie;
   c. Cena Towaru na dokumencie sprzedaży będzie podwyższona o koszt dostawy i będzie ujęta sumarycznie jako Cena;
   d. w przypadku zamówienia kilku Towarów koszt dostawy wybranej przez Klienta zostanie podzielony odpowiednio i przyporządkowany proporcjonalnie do cen nabywanych Towarów.

Szczegółowe wyliczenia oparte na konkretnym przykładzie znajdują się na stronie Koszty, formy i terminy dostawy. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona. Koszt dostawy Towarów jest prezentowany w Koszyku przy wyborze sposobu dostawy i zależy od wartości zamówionego Towaru, sposobu zapłaty za Towar oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy zamówionego Towaru.
3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę Towaru oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy Towarów) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych warunków Promocji.
4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.

§ 8 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: przelew bankowy, płatność za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest PayPro S.A.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności kartami płatniczymi jest PayPro S.A. Typy obsługiwanych kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§ 9 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
3. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Cennik dostaw” przy każdym Towarze oraz w ramach formularza Zamówienia.
4. Jeżeli gabaryty przesyłki z odbiorem w Kiosku Ruchu przekroczą 50x30x20 cm lub jej waga będzie większa niż 5 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy.
5. Jeżeli gabaryty przesyłki dostarczanej do Paczkomatów 24/7 przekroczą 64x41x38 cm lub jej waga będzie większa niż 12 kg, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego, dopuszczalnego dla danych gabarytów paczki sposobu dostawy.
6. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania - sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
7. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost Kurier, Paczkomaty 24/7 lub odbiór osobisty.
9. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. 
10. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. 
11.Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.

§ 10 REKLAMACJA PRODUKTU 
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w treści regulaminu.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład mailowo lub pisemnie.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/ważne_adresy.php.
2. 
Klient będący konsumentemposiada dopuszczalne prawem możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 12 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie  ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   b) polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z  Towarów;
2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3. 
Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: bok@lexdruk.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Lexdruk Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. 
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
9. Czas trwania odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową wynosi 2 lata.

§ 14 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Państwa Zamówienia w Sklepie.
2. Państwa dane mogły zostać udostępnione Sprzedawcy przez Usługodawcę, w związku ze świadczoną przez niego usługą Konta.
3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności oraz plików cookies sklepu dostępnej pod adresem https://lexdruk.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15 ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY
1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia  ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.lexdruk.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności związanych z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży – właściwe są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: bok@lexdruk.pl.
4. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://lexdruk.pl/pl/i/Regulamin/3 skąd Klienci mogą w dowolnym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
5. W przypadku Towarów nabytych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. W przypadku Towarów nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.
6. Do Umów o Dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po 1 stycznia 2023 r. stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem art. 43p i art. 43q tej ustawy).
7. Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO lexdruk.pl

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Minimalne wymagania sprzętowe:
2. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
3. Pamięć operacyjna: 512MB;
4. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit;
5. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca;
6. Mysz lub inny manipulator + klawiatura;
7. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.
8. Minimalne wymagania oprogramowania:
9. System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile;
10. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5;
11. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript;
12. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO LEXDRUK.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Lexdruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik,

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

- Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

W niniejszym regulaminie uwzględniono implementację do prawa polskiego europejskich przepisów zwanych potocznie: dyrektywą Omnibus, dyrektywą towarową i dyrektywą cyfrową a także zmiany związane z dyrektywą 2020/284 oraz dyrektywą DAC7.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl