Statut instytucji szkoleniowej Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Nazwa firmy: Lexdruk Sp. z o.o. zwana w dalszej części „Spółką”
2. Siedziba Spółki: ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik, oddział: ul. Wojska Polskiego 3 lok.109, 26-200 Końskie.
3. Dane identyfikacyjne: KRS 0000498871, NIP 6423185659, Regon 243487577, nr wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2. 24/00197/2019.
§ 2. Przedmiot i zakres działania
1. Głównym przedmiotem działalności Spółki Lexdruk jest:
   1) PKD 8559B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Pozostałe przedmioty działalności Spółki to:
   1) 82. 30. Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   2) 58.11. Z – Wydawanie książek,
   3) 82. 30. Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
   4) 58. 29. Z. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
3. Spółka działa na terenie całej Polski.
§ 3. Cel i zadania Spółki
1. Główny cel działania Spółki Lexdruk to umożliwienie zdobywania wiedzy, kształtowanie umiejętności, rozwój uzdolnień ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianych przez rynek pracy i przepisy prawa.
2. Spółka realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji i seminariów oraz innych eventów zarówno dla
   a) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
   b) dzieci i młodzieży,
   c) nauczycieli i osób związanych z edukacją dzieci i młodzieży,
   d) osób w grupie wiekowej „50+”, e) osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
   f) osób z niepełnosprawnościami.
2. Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, broszur, folderów, książek, e-kursów i webinariów oraz innych publikacji wspierających realizację celów statutowych Spółki. 
Współpracę z różnorodnymi środowiskami lokalnymi, regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi, również polonijnymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń w zakresach zbieżnych z celami Spółki. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem, a także osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
3. Szkolenie i doskonalenie kadry nauczycieli, animatorów i twórców (także dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych).
4. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób z niepełnosprawnościami.
5. Wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
§ 4. Zadania Spółki
1. Do zdań Spółki należy:
1) Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego, w szczególności nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, pracowników samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a także osób fizycznych podnoszących swoje kwalifikacje 2) Edukacja prawna – organizacja i prowadzenie szkoleń w związku z pojawiającymi się zmianami w przepisach prawa
3) Edukacja w formie e-learningu, blended learningu, w formie stacjonarnej.
2. Spółka realizuje swoje zdania poprzez:
1) Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów dla uczestników w siedzibie zamawiającego,
2) Realizowanie szkoleń w formule zdalnej online – szkolenia e-learningu, b-learningu,
3) Dystrybucję materiałów szkoleniowych,
4) Konsultacje indywidualne z uczestnikami szkoleń w formie online, telefonicznej albo siedzibie klienta,
5) Badanie potrzeb rozwojowych i oczekiwań klienta
§ 5. Oferta Spółki Lexdruk jest skierowana w szczególności do:
1) Nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych,
2) Pracowników instytucji kultury w tym państwowych i samorządowych,
3) Pracowników jednostek pomocy społecznej,
4) Pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
5) Pracowników zakładów budżetowych,
6) Pracowników żłobków, przedszkoli, szkół,
§ 6. Program szkolenia
1. Program oferowanych kursów, szkoleń, warsztatów są przygotowywane przez specjalistów Spółki, mających profesjonalną wiedzę i znających charakter danej jednostki,
2. Oferowanych kursów, szkolenia i warsztaty są adekwatne do specyfiki jednostki oraz potrzeb klientów.
§ 7. Szkoleniowcy i trenerzy Spółki
1. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów, zatrudnionych przez Spółkę.
2. W celu właściwej realizacji szkoleń Spółka może powierzyć niektóre jego części podwykonawcom.
3. Dla osiągnięcia swych celów Spółka może współpracować z innymi osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, organami samorządowymi i rządowymi, publicznymi i prywatnymi jednostkami naukowymi, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą prowadzącymi działalność zbieżną z celami Spółki.
§ 8. Polityka zatrudnienia Spółki
1. Spółka prowadzi politykę zatrudnienia polegającą na zatrudnianiu pracowników z wykształceniem wyższymi średnim, adekwatnie do zajmowanego przez nich stanowiska pracy.
2. Pracownicy Spółki Lexdruk podnoszą na bieżąco kwalifikacje w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych.
3. Prawa, zadania i obowiązki pracowników są regulowane zgodnie z Kodeksem Pracy w indywidualnych zakresach czynności.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl