Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Lexdruk Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Lexdruk Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 23/25, w Rybniku,  NIP 6423185659, Regon 243487577, KRS 0000498871 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2. 24/00197/2019

3. Szkolenie – jest to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Lexdruk Sp. z o.o., prowadzona
z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Lexdruk Sp. z o.o.

5. Szkolenie zamknięte – to usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Lexdruk Sp. z o.o. może zawrzeć umowę indywidualną.

8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lexdruk Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

9. Zgłoszenie – jest to oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Lexdruk Sp. z o.o.
o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Lexdruk Sp. z o.o. lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Lexdruk Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

11. Potwierdzenie udziału – jest to potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Lexdruk Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

12. Oferta – jest to propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

13. Umowa indywidualna – oznacza dokument, na mocy którego Lexdruk Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie
i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Lexdruk Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia.

15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz

– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Lexdruk Sp. z o.o. na rachunek wskazany
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w na stronie internetowej www.lexdruk.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: bok@lexdruk.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać również przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Lexdruk Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

4. Na podstawie przesyłanego wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Lexdruk Sp. z o.o., bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

7. Lexdruk Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Lexdruk Sp. z o.o. poinformuje osoby zgłaszające
w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail bok@lexdruk.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) jeżeli Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 50% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia lub określonym w wystawionej Uczestnikowi fakturze.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Lexdruk Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego, zaktualizowanego zgłoszenia.

Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5. Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lexdruk.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Lexdruk Sp. z o.o. stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie umowy.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. W przypadku finansowania za udział w szkoleniu ze środków poza publicznych (zgłoszenie prywatne, przedszkola i żłobki niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy cateringowe itp. ), należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przedpłatą (na podstawie faktury proforma) najpóźniej w ciągu 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Odwołanie szkolenia otwartego przez Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia
w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o. i zawartych w § 3 pkt. 7.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Lexdruk Sp. z o.o., Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu formularza zamówienia na adres e-mail: bok@lexdruk.pl.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Cena szkolenia

1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zawartą umową.

2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Lexdruk Sp. z o.o. przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa chyba, że będzie zastosowana stawka zw. co oznacza, że będzie to wartość brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Lexdruk Sp. z o.o. podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.

5. Zamawiający upoważnia Lexdruk Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.lexdruk.pl.

§ 9. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków Lexdruk Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. Lexdruk Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10. Materiały szkoleniowe

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich
 rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Lexdruk Sp.z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
Lexdruk Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Lexdruk Sp. z o.o.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lexdruk Sp. z o.o., z siedzibą w: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12. Prawa stron

1. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Lexdruk Sp. z o.o.),

– Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Lexdruk Sp. z o.o.,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia następujących wymogów:

– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,

– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,

– uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,

– uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Lexdruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

– propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Lexdruk Sp. z o.o.

5. Lexdruk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura
w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Lexdruk Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Lexdruk Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

– realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)

– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Lexdruk Sp. z o.o. lub inne wypracowane z Reklamującym.

§ 14. Odpowiedzialność Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.lexdruk.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe między Lexdruk Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Lexdruk Sp. z o.o.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub
w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Lexdruk Sp.
z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: bok@lexdruk.pl .

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Lexdruk Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Lexdruk Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 23/25, w Rybniku,  NIP 6423185659, Regon 243487577, KRS 0000498871 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2. 24/00197/2019

3. Szkolenie – jest to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Lexdruk Sp. z o.o., prowadzona
z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Lexdruk Sp. z o.o.

5. Szkolenie zamknięte – to usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Lexdruk Sp. z o.o. może zawrzeć umowę indywidualną.

8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lexdruk Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

9. Zgłoszenie – jest to oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Lexdruk Sp. z o.o.
o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Lexdruk Sp. z o.o. lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Lexdruk Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

11. Potwierdzenie udziału – jest to potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Lexdruk Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

12. Oferta – jest to propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

13. Umowa indywidualna – oznacza dokument, na mocy którego Lexdruk Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie
i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Lexdruk Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia.

15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz

– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Lexdruk Sp. z o.o. na rachunek wskazany
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w na stronie internetowej www.lexdruk.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: bok@lexdruk.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać również przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Lexdruk Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

4. Na podstawie przesyłanego wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Lexdruk Sp. z o.o., bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

7. Lexdruk Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Lexdruk Sp. z o.o. poinformuje osoby zgłaszające
w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail bok@lexdruk.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) jeżeli Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 50% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia lub określonym w wystawionej Uczestnikowi fakturze.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Lexdruk Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego, zaktualizowanego zgłoszenia.

Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5. Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lexdruk.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Lexdruk Sp. z o.o. stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie umowy.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. W przypadku finansowania za udział w szkoleniu ze środków poza publicznych (zgłoszenie prywatne, przedszkola i żłobki niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy cateringowe itp. ), należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przedpłatą (na podstawie faktury proforma) najpóźniej w ciągu 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Odwołanie szkolenia otwartego przez Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia
w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o. i zawartych w § 3 pkt. 7.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Lexdruk Sp. z o.o., Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu formularza zamówienia na adres e-mail: bok@lexdruk.pl.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Cena szkolenia

1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zawartą umową.

2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Lexdruk Sp. z o.o. przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa chyba, że będzie zastosowana stawka zw. co oznacza, że będzie to wartość brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Lexdruk Sp. z o.o. podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.

5. Zamawiający upoważnia Lexdruk Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.lexdruk.pl.

§ 9. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków Lexdruk Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. Lexdruk Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10. Materiały szkoleniowe

1. Lexdruk Sp. z o.o. . zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Lexdruk Sp. z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Lexdruk Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Lexdruk Sp. z o.o.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lexdruk Sp. z o.o., z siedzibą w: 44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12. Prawa stron

1. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Lexdruk Sp. z o.o.),

– Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Lexdruk Sp. z o.o.,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia następujących wymogów:

– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,

– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,

– uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,

– uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Lexdruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

– propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Lexdruk Sp. z o.o.

5. Lexdruk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura
w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Lexdruk Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Lexdruk Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

– realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)

– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Lexdruk Sp. z o.o. lub inne wypracowane z Reklamującym.

§ 14. Odpowiedzialność Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.lexdruk.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe między Lexdruk Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Lexdruk Sp. z o.o.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub
w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Lexdruk Sp.
z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: bok@lexdruk.pl .

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Lexdruk Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Lexdruk Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 23/25, w Rybniku,  NIP 6423185659, Regon 243487577, KRS 0000498871 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2. 24/00197/2019

3. Szkolenie – jest to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Lexdruk Sp. z o.o., prowadzona
z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Lexdruk Sp. z o.o.

5. Szkolenie zamknięte – to usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Lexdruk Sp. z o.o. może zawrzeć umowę indywidualną.

8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lexdruk Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

9. Zgłoszenie – jest to oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Lexdruk Sp. z o.o.
o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Lexdruk Sp. z o.o. lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Lexdruk Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

11. Potwierdzenie udziału – jest to potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Lexdruk Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

12. Oferta – jest to propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

13. Umowa indywidualna – oznacza dokument, na mocy którego Lexdruk Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie
i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Lexdruk Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia.

15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz

– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Lexdruk Sp. z o.o. na rachunek wskazany
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w na stronie internetowej www.lexdruk.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: bok@lexdruk.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać również przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Lexdruk Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

4. Na podstawie przesyłanego wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Lexdruk Sp. z o.o., bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

7. Lexdruk Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Lexdruk Sp. z o.o. poinformuje osoby zgłaszające
w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail bok@lexdruk.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) jeżeli Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 50% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia lub określonym w wystawionej Uczestnikowi fakturze.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Lexdruk Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego, zaktualizowanego zgłoszenia.

Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5. Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lexdruk.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Lexdruk Sp. z o.o. stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie umowy.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. W przypadku finansowania za udział w szkoleniu ze środków poza publicznych (zgłoszenie prywatne, przedszkola i żłobki niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy cateringowe itp. ), należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przedpłatą (na podstawie faktury proforma) najpóźniej w ciągu 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Odwołanie szkolenia otwartego przez Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia
w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o. i zawartych w § 3 pkt. 7.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Lexdruk Sp. z o.o., Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu formularza zamówienia na adres e-mail: bok@lexdruk.pl.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Cena szkolenia

1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zawartą umową.

2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Lexdruk Sp. z o.o. przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa chyba, że będzie zastosowana stawka zw. co oznacza, że będzie to wartość brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Lexdruk Sp. z o.o. podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.

5. Zamawiający upoważnia Lexdruk Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.lexdruk.pl.

§ 9. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków Lexdruk Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. Lexdruk Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10. Materiały szkoleniowe

1. Lexdruk Sp. z o.o. . zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich

rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Lexdruk Sp.
z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Lexdruk Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Lexdruk Sp. z o.o.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lexdruk Sp. z o.o., z siedzibą w: 44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12. Prawa stron

1. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Lexdruk Sp. z o.o.),

– Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Lexdruk Sp. z o.o.,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia następujących wymogów:

– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,

– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,

– uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,

– uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Lexdruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

– propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Lexdruk Sp. z o.o.

5. Lexdruk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura
w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Lexdruk Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Lexdruk Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

– realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)

– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Lexdruk Sp. z o.o. lub inne wypracowane z Reklamującym.

§ 14. Odpowiedzialność Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.lexdruk.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe między Lexdruk Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Lexdruk Sp. z o.o.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub
w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Lexdruk Sp.
z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: bok@lexdruk.pl .

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Lexdruk Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Lexdruk Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 23/25, w Rybniku,  NIP 6423185659, Regon 243487577, KRS 0000498871 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2. 24/00197/2019

3. Szkolenie – jest to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Lexdruk Sp. z o.o., prowadzona
z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Lexdruk Sp. z o.o.

5. Szkolenie zamknięte – to usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Lexdruk Sp. z o.o. może zawrzeć umowę indywidualną.

8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lexdruk Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

9. Zgłoszenie – jest to oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Lexdruk Sp. z o.o.
o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Lexdruk Sp. z o.o. lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Lexdruk Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

11. Potwierdzenie udziału – jest to potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Lexdruk Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

12. Oferta – jest to propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

13. Umowa indywidualna – oznacza dokument, na mocy którego Lexdruk Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie
i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Lexdruk Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia.

15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz

– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Lexdruk Sp. z o.o. na rachunek wskazany
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w na stronie internetowej www.lexdruk.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: bok@lexdruk.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać również przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Lexdruk Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

4. Na podstawie przesyłanego wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Lexdruk Sp. z o.o., bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

7. Lexdruk Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Lexdruk Sp. z o.o. poinformuje osoby zgłaszające
w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail bok@lexdruk.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) jeżeli Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 50% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia lub określonym w wystawionej Uczestnikowi fakturze.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Lexdruk Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego, zaktualizowanego zgłoszenia.

Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5. Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lexdruk.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Lexdruk Sp. z o.o. stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie umowy.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. W przypadku finansowania za udział w szkoleniu ze środków poza publicznych (zgłoszenie prywatne, przedszkola i żłobki niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy cateringowe itp. ), należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przedpłatą (na podstawie faktury proforma) najpóźniej w ciągu 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Odwołanie szkolenia otwartego przez Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia
w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o. i zawartych w § 3 pkt. 7.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Lexdruk Sp. z o.o., Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu formularza zamówienia na adres e-mail: bok@lexdruk.pl.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Cena szkolenia

1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zawartą umową.

2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Lexdruk Sp. z o.o. przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa chyba, że będzie zastosowana stawka zw. co oznacza, że będzie to wartość brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Lexdruk Sp. z o.o. podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.

5. Zamawiający upoważnia Lexdruk Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.lexdruk.pl.

§ 9. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków Lexdruk Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. Lexdruk Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10. Materiały szkoleniowe

1. Lexdruk Sp. z o.o. . zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich

rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Lexdruk Sp.
z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Lexdruk Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Lexdruk Sp. z o.o.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lexdruk Sp. z o.o., z siedzibą w: 44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12. Prawa stron

1. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Lexdruk Sp. z o.o.),

– Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Lexdruk Sp. z o.o.,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia następujących wymogów:

– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,

– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,

– uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,

– uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Lexdruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

– propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Lexdruk Sp. z o.o.

5. Lexdruk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura
w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Lexdruk Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Lexdruk Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

– realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)

– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Lexdruk Sp. z o.o. lub inne wypracowane z Reklamującym.

§ 14. Odpowiedzialność Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.lexdruk.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe między Lexdruk Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Lexdruk Sp. z o.o.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub
w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Lexdruk Sp.
z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: bok@lexdruk.pl .

REGULAMIN świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Lexdruk Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Zamawiając usługę, Uczestnik / Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Lexdruk Sp. z o.o., a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

3. W razie zawarcia z Zamawiającym umowy indywidualnej, zapisy regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2. Definicje użyte w regulaminie

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

2. Lexdruk Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniową, z siedzibą przy ul. Jankowickiej 23/25, w Rybniku,  NIP 6423185659, Regon 243487577, KRS 0000498871 wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2. 24/00197/2019

3. Szkolenie – jest to każda usługa szkoleniowa świadczona przez Lexdruk Sp. z o.o., prowadzona
z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

4. Szkolenie otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle zgłoszenie w określonym terminie oraz dostępności miejsc na takim szkoleniu w chwili otrzymania zgłoszenia przez Lexdruk Sp. z o.o.

5. Szkolenie zamknięte – to usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej umowy.

6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała zgłosić osobę/y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Lexdruk Sp. z o.o. może zawrzeć umowę indywidualną.

8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lexdruk Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

9. Zgłoszenie – jest to oświadczenie woli Uczestnika o zawarciu umowy z Lexdruk Sp. z o.o.
o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Lexdruk Sp. z o.o. lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Lexdruk Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/ów w szkoleniu.

11. Potwierdzenie udziału – jest to potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Lexdruk Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na zgłoszenie.

12. Oferta – jest to propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

13. Umowa indywidualna – oznacza dokument, na mocy którego Lexdruk Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie
i wystawiona faktura.

14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Lexdruk Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik na po zakończeniu szkolenia.

15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

§ 3. Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym

1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

– zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w punktach poniższych, oraz

– uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Lexdruk Sp. z o.o. na rachunek wskazany
w dokumencie potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego w na stronie internetowej www.lexdruk.pl, jak i poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: bok@lexdruk.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres wskazany w ofercie. Zgłoszenia można dokonać również przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga potwierdzenia mailowego ze strony Lexdruk Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

4. Na podstawie przesyłanego wypełnionego zgłoszenia, Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

6. Za datę wpływu zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Lexdruk Sp. z o.o., bądź dzień rozmowy telefonicznej w przypadku zgłoszenia przez telefon.

7. Lexdruk Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Lexdruk Sp. z o.o. poinformuje osoby zgłaszające
w najkrótszym możliwym terminie.

§ 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail bok@lexdruk.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

a) jeżeli Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

b) Lexdruk Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 50% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

c) gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Lexdruk Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia lub określonym w wystawionej Uczestnikowi fakturze.

4. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Lexdruk Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej na 1 dzień przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego, zaktualizowanego zgłoszenia.

Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna.

§ 5. Płatność za szkolenie otwarte

1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lexdruk.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Lexdruk Sp. z o.o. stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie umowy.

2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Uczestnik szkolenia.

3. W przypadku finansowania za udział w szkoleniu ze środków poza publicznych (zgłoszenie prywatne, przedszkola i żłobki niepubliczne, stowarzyszenia, fundacje, osoby prywatne, firmy cateringowe itp. ), należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przedpłatą (na podstawie faktury proforma) najpóźniej w ciągu 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

§ 6. Odwołanie szkolenia otwartego przez Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia
w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia w przypadkach niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o. i zawartych w § 3 pkt. 7.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia,
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Lexdruk Sp. z o.o.

3. W przypadku odwołania szkolenia przez Lexdruk Sp. z o.o., Zamawiający lub Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Lexdruk Sp. z o.o.

§ 7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym

1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (wraz z pieczęcią firmy, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu formularza zamówienia na adres e-mail: bok@lexdruk.pl.

2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia do udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłanie potwierdzenia na kontakt wskazany w formularzu zamówienia, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Cena szkolenia

1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Lexdruk Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie
z zawartą umową.

2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Lexdruk Sp. z o.o. przed realizacją szkolenia.

3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa chyba, że będzie zastosowana stawka zw. co oznacza, że będzie to wartość brutto.

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Lexdruk Sp. z o.o. podane przy zgłoszeniu się na szkolenie.

5. Zamawiający upoważnia Lexdruk Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

6. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady najpóźniej
w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.lexdruk.pl.

§ 9. Realizacja i przebieg szkolenia

1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Lexdruk Sp. z o.o. oraz zawartych w zamówieniu lub umowie.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; prowadzącego zajęcia, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

5. Do obowiązków Lexdruk Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty do przeprowadzenia Szkolenia.

6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

7. Lexdruk Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było poprowadzone zgodnie
z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby grupy szkoleniowej.

8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

§ 10. Materiały szkoleniowe

1. Lexdruk Sp. z o.o. . zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich

rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Lexdruk Sp.
z o.o. można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Lexdruk Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Lexdruk Sp. z o.o.

§ 11. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Lexdruk Sp. z o.o., z siedzibą w: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25.

2. Dane osobowe Uczestnika są chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

– przesyłania wiadomości marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,

– wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie
z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

– w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu.
W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń).

10. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

§ 12. Prawa stron

1. Lexdruk Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

– adekwatne do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Lexdruk Sp. z o.o.),

– Trener będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobierze metody adekwatne do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

– w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Lexdruk Sp. z o.o.,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia następujących wymogów:

– uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

– uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez trenera zadaniach i ćwiczeniach,

– uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia zasad,

– uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym zachowają poufność,

– uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

– zostaną spełnione pozostałe formalne warunki umowy.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik/ Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 12 pkt 1.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać na adres Lexdruk Sp. z o.o. w terminie 7 dni od realizacji szkolenia lub w przypadku szkoleń trwających dłużej niż jeden dzień od ostatniego dnia szkoleniowego.

3. Reklamacja przesłana po terminie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Uczestnik/ Zamawiający zostanie poinformowany mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

– dokładne określenie szkolenia, którego reklamacja dotyczy,

– wskazanie konkretnych argumentów na uzasadnienie zarzutów podniesionych w reklamacji,

– propozycje formy zadośćuczynienia ze strony Lexdruk Sp. z o.o.

5. Lexdruk Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do siedziby biura w formie wskazanej w pkt 2 oraz w tym terminie poinformuje Uczestnika/Zamawiającego o jej wyniku mailem na wskazany w zgłoszeniu/formularzu zamówienia adres.

6. Reklamacja może zostać uwzględniona w całości albo w części albo Lexdruk Sp. z o.o. może odmówić jej uwzględnienia.

7. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie uznana w części lub w całości, Lexdruk Sp. z o.o. może zaproponować Uczestnikowi/Zamawiającemu następujące formy zadośćuczynienia:

– realizacja dodatkowej formy wsparcia (szkolenie, coaching, doradztwo)

– obniżenie pierwotnie założonej ceny szkolenia, przy czym udzielony rabat nie może przekroczyć 50%,

– indywidualne konsultacje z trenerem w liczbie nie przekraczającej 2 godzin,

– rabat w wysokości nie przekraczającej 50% na kolejne/inne wybrane szkolenie z obszaru wskazanego przez Lexdruk Sp. z o.o. lub inne wypracowane z Reklamującym.

§ 14. Odpowiedzialność Lexdruk Sp. z o.o.

1. Lexdruk Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

2. Lexdruk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.lexdruk.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe między Lexdruk Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Lexdruk Sp. z o.o.

3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Lexdruk Sp. z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: bok@lexdruk.pl .

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl